CERTIFIKÁCIA

CertifikatCieľom hospodárenia spoločnosti Mestské lesy, s.r.o Krupina je dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Preto sa zúčastnila na regionálnej certifikácii lesov podľa zásad SFCS a je držiteľom osvedčenia PEFC.

 

PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification Schames) – Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém PEFC bol založený v roku 1999 na podnet súkromných vlastníkov lesov. Rada PEFC má sídlo v Luxemburgu. Hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie nezávislou organizáciou. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie. Schéma vychádza z pan-európskych kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia.

 

Certifikačný systém PEFC vytvára rámec pre uznávanie kompatibilných certifikačných systémov. Každá národná certifikačná schéma je vytvorená na základe rôznych kritérií a prispôsobuje sa osobitostiam a špecifikám obhospodarovania lesov v danej krajine. Národné certifikačné systémy zostávajú nezávislé, ale navzájom spolupracujú v rámci PEFC, tak, aby bola zaistená porovnateľnosť dreva pri jeho obchodovaní v medzinárodných podmienkach.

 

Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) bol 12. augusta 2005 uznaný Radou FEFC za súčasť schémy FEFC. Podľa Slovenského systému certifikácie lesov je certifikovaných 44,2 % výmery lesov. Výmera PEFC certifikovaných lesov vo svete dosiahla takmer 199 mil. ha