Rozloha

Lesný užívateľský celok Mestské lesy Krupina leží v Banskobystrickom kraji a jeho územie sa rozprestiera v geografickej oblasti Slovenské stredohorie, subprovincia Vnútorné Západné Karpaty. Západná časť územia zasahuje do pohoria Štiavnické vrchy, ostatná časť sa nachádza medzi pohoriami Javorie a Krupinská planina, ale ani do jedného nepatrí a tvorí samostatný celok Krupinskú kotlinu. Skôr možno povedať, že východná časť LUC Mestské lesy Krupina leži na predhorí Štiavnických vrchov a má ráz mierne sklonenej plošiny od severu na juh a západ. Je rozrezaná hustou sieťou úzkych dolín. Mierny reliéf je na niektorých miestach narušený vyčnievajúcimi zvyškami lávových prúdov s osobitne sa vymykajúcou kaňonovitou priervou Krupinice v úseku Hanišberg, kde sa vyskytujú skalné steny a rozsiahlejšie kamenné suťoviská. Časť tohto územia bola Úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky vyhlásená dňa 31.5.1980 za Štátnu prírodnú rezerváciu Mäsiarsky bok o výmere 127,81 ha.

 

 

Štiavnické pohorie je našim najrozsiahlejším sopečným pohorím. Vyznačuje sa oblými hrebeňmi a miernymi svahmi s prevažujúcim severo-južným smerom. Doliny majú prevažne charakter hlbokých výmoľov. Najvyšším bodom je Lauchňa 778 m a najnižším údolie Krupinice na hranici k.ú. Krupina – Bzovík – Devičie s výškou 240 m. V podloží sú sopečné horniny tufy, tufity a andezity, na ktorých ležia silné vrstvy sprašových hlín s prevažne ilimerizovanými a hnedými lesnými pôdami. Prevláda tu poľnohospodársky charakter s prevahou oráčin.

 

Podstatná časť územia LUC Mestské lesy Krupina sa nachádza zhruba v rozpätí nadmorských výšok 300-550 m. Prislúcha do mierne teplej oblasti, ktorú charakterizuje počet letných dní v roku pod 50 s priemernou teplotou vzduchu v júli nad 16 oC, s mierne vlhkým vrchovinným typom klímy.

 

Celé územie LUC patrí do povodia rieky Krupinica, ktorá je jedným z najväčších prítokov Ipľa. Pravostranné prítoky Krupinice sú: Suchý potok s dĺžkou toku 6,8 km. Vajsov 8,5 km a Bebrava 12,7 km. Ľavostranné prítoky sú: Briač s dĺžkou toku 10,4 km a Kňazov potok do ktorého sa vlieva Pliešovský potok.

 

Lesy v LUC tvoria súvislejšie plochy v SZ časti územia na východných svahoch Štiavnických vrchov. Prerušované sú poľnohospodárskymi osadami lazníckeho typu: Holý vrch, Široké lúky, Kukučka, Nová hora, Šváb, Kopanice a iné.

 

Bukovo-dubový vegetačný stupeň je najrozšírenejším lesným vegetačným stupňom pred dubovo-bukovým.

 

 

Dreviny nachádzajúce sa na území LUC Mestské lesy Krupina:

 • dub (zimný – najrozšírenejšia drevina, letný, cerový, červený),
 • buk (druhá najrozšírenejšia drevina),
 • hrab,
 • javor (horský, mliečny, poľný, tatársky),
 • brest,
 • jaseň,
 • agát,
 • jelša,
 • topoľ (čierny, štíhly, osika),
 • vŕba (krehká, košikárska, rakyta),
 • smrek, jedľa, borovica(lesná, čierna, vejmutova, jefreyho)
 • smrekovec opadavý,
 • duglaska,
 • smrek pichľavý.

 

Podľa Zákona o lesoch č. 61/1977 Z.z. v znení neskorších predpisov má LUC Mestské lesy Krupina podľa kategorizácie lesov lesy hospodárske na výmere 4 009,74 ha porastovej pôdy, lesy ochranné na výmere 453,40 ha porastovej pôdy a lesy účelové na výmere 13,63 ha porastovej pôdy.